دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : نصرت الله   عباس زاده

پست الکترونیکی : abbaszadeh@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم اقتصادی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه اقتصاد انرژی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

نصرت الله عباس زاده

نصرت الله عباس زاده

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^